Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Lid 1 De opdrachtnemer: Lieverd Concepts gevestigd te Amsterdam, ingeschreven onder nummer 63076705 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Lid 2 De opdrachtgever: De persoon, natuurlijke of rechtspersoon, die opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven.

Lid 3 De creatief: de maker, fotograaf, illustrator, animator, motion-design kunstenaar etc die in de zelfstandigheid van zijn beroep werkt en verklaart in het bezit te zijn van een zelfstandigheidsverklaring en die zich in deze graag wil laten vertegenwoordigen door opdrachtnemer

Lid 4 Opdracht: Het tegen betaling verrichten van werkzaamheden of vervaardigen van zaken. Deze ontstaat nadien de opdrachtgever hierom heeft verzocht.

Lid 5 Werkzaamheden: Alle werkzaamheden die met dien verstanden zijn verricht, met het oogmerk op het tot stand brengen van de door opdrachtgever gegeven opdracht, alsmede het behartigen van de belangen van de opdrachtgever, al dan niet op diens verzoek, in deze.

Lid 6 Zaken: De voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten.

Lid 7 Offerte: De schriftelijke, aan de opdrachtgever verstrekte, begroting van de kosten verbonden aan de opdracht.

Lid 8 Schriftelijk: Indien het duidelijk voor de opdrachtnemer de identiteit en herkomst van een via elektronische communicatie zoals e-mail verstuurd bericht vast te stellen is, is deze term gelijk aan de term schriftelijk zoals het algemene verkeer betaamt.

Lid 9 Derden: Degene die in opdracht van opdrachtgever of opdrachtnemer de opdracht geheel of gedeeltelijk dienen uit te voeren of hebben uitgevoerd.

Artikel 2: Toepassing

Lid 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, zaken, producten, diensten en documenten zoals offertes, overeenkomsten en leveringen van creatief aan opdrachtnemer en/ of opdrachtgever

Lid 2 Van lid 1 kan enkel en alleen worden afgeweken als dit nadrukkelijk schriftelijk is verklaard.

Lid 3 Indien bij een schriftelijke afspraak afgeweken is van deze voorwaarden dient dit nadrukkelijk op dat schrift te zijn vermeldt.

Lid 5 De bewijslast ten opzichte van leden 2,3 en 4 ligt te allen tijde bij de opdrachtgever dan wel creatief.

Lid 5 Indien deze voorwaarden strijdig zijn met de schriftelijke afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer prevaleren de onderhavige voorwaarden te allen tijde.

Lid 6 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en creatief en opdrachtnemer en derden. Opdrachtgever wijst nadrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van creatief, opdrachtgever en derden af

.

Artikel 3: Offertes en vooruitlopend op aanvaarding van de opdracht

Lid 1 De door opdrachtnemer verstrekte offertes zijn strikt niet bindend.

Lid 2. Afspraken worden niet geacht te zijn gesloten, totdat de opdrachtgever een schriftelijke opdrachtbevestiging van opdrachtnemer heeft ontvangen, E-mails worden beschouwd als schriftelijke orderbevestigingen vormen.

Lid 3 Als er geen opdrachtbevestiging is verzonden door zowel de opdrachtnemer dan wel de opdrachtgever wordt de (wellicht mondeling) overeenkomst geacht te zijn. Indien en zodra opdrachtnemer dan wel aan opdrachtnemer gelieerde creatieven gewerkt heeft aan de opdracht dan zijn de uren en kosten voor deze opdracht gemaakt door opdrachtnemer dan wel aan opdrachtnemer gelieerde creatieven zijn te allen tijde voor opdrachtgever.

Lid 4 Indien er, onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden plaatsvinden behoudt opdrachtnemer het recht om de offerte te wijzigen.

Lid 5 Alle Kosten voor dan wel opnames dan wel producten dan wel diensten van derden dit alles in de breedste zin des woord (dus ook al dit soort reeds gemaakte kosten) verbonden aan deze wijzigingen en eventuele extra tijd die nodig zal zijn om de wijzigingen te verwerken zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Lid 6 Indien de opdrachtnemer besluit de offerte te wijzigen zal hij opdrachtgever hiervan zo spoedig berichtten.

Lid 7 De opdrachtgever accepteert het risico dat een offerte een prijsindicatie is. Overschrijdingen van deze indicatie tot 10% behoeven dan ook niet aan opdrachtgever gemeld te worden.

Lid 8 De opdrachtgever accepteert het risico dat de prijs- indicatie overschreden kan worden door toedoen van een wijziging in de verkoopvoorwaarden van derden, waaronder leveranciers van opdrachtnemer, die benodigd waren om de opdracht te voltooien.

Lid 9 Indien de verkoopvoorwaarden van derden, zoals vermeldt in lid 8, en ook van opdrachtgever in strijdt zijn met onderhavige voorwaarden. Prevaleren de onderhavige voorwaarden.

Lid 10 Als een opdracht niet kan worden uitgevoerd door een geval van onmacht in de breedste zin des woord zijn alle kosten in het geheel voor rekening van de opdrachtgever

Lid 11 Alle prijzen vermeld in offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten zijn uitgedrukt in euro’s en worden vermeld exclusief BTW.

.

Artikel 4 Bevestiging en aanvaarding van de opdracht

Lid 1 De opdrachtgever dient zijn verzoek tot opdracht schriftelijk te bevestigen.

Lid 2 Nadat opdrachtnemer de bevestiging van opdrachtgever heeft ontvangen is opdrachtgever gebonden en tot schadevergoeding verplicht indien hij de opdracht tussentijds beëindigt of annuleert.

Lid 3 Als er geen opdrachtbevestiging is verzonden door zowel de opdrachtnemer dan wel de opdrachtgever wordt de (wellicht mondeling) overeenkomst geacht te zijn. Indien en zodra opdrachtnemer dan wel aan opdrachtnemer gelieerde creatieven gewerkt heeft aan de opdracht dan zijn de uren en kosten voor deze opdracht gemaakt door opdrachtnemer dan wel aan opdrachtnemer gelieerde creatieven zijn te allen tijde voor opdrachtgever

Lid 4 De schadevergoeding bedraagt in ieder geval, maar niet alleen, alle uren die door opdrachtnemer en de aan opdrachtnemer gelieerde partijen aan de opdracht hebben gewerkt

Lid 5De opdrachtnemer behoudt het recht, zonder opgaaf van redenen, een opdracht af te wijzen.

Lid 5 De opdrachtnemer is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.

Lid 6 Opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht of delen van de opdracht uit te besteden aan derden. Opdrachtnemer heeft het recht deze derden op eigen oordeel uit te zoeken zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.

Artikel 5: Wijziging van de opdracht

Lid 1 Indien de opdrachtgever na bevestiging van de opdracht de opdracht wenst te wijzigen dient hij dit tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te maken.

Lid 2 De opdrachtnemer dient de wijziging schriftelijk te aanvaarden. Nadien is deze van kracht.

Lid 3 De opdrachtgever dient alle kosten verbonden aan diens wijziging van opdracht voor diens rekening te nemen.

Lid 4 De opdrachtgever aanvaard het risico dat door het wijzigingen van de opdracht de overeengekomen levertijd overschreden wordt.

Lid Indien de opdrachtgever schade lijdt doordat de leveringstijd gewijzigd is door de wijziging van opdracht, vrijwaart de opdrachtgever de opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid.

Artikel 6: Annuleren van de opdracht

Lid 1 Indien opdrachtgever de opdracht annuleert zal opdrachtnemer alle gemaakte kosten dus ook de gemaakte kosten van de partjen die door opdrachtnemer zijn ingehuurd voor de opdracht vermeerderd met een eventuele boete , met de besteedde uren inbegrepen met een vermeerdering van 10% aan opdrachtgever in rekening brengen.

Lid 2 Alle annuleringskosten ten gevolge van de annulering van opdrachtgever van derden, die in opdracht van opdrachtnemer voor de opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden hebben verricht, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Lid 3 Indien de werkzaamheden of zaken, tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever, persoonlijk van aard zijn, door hun aard niet kunnen worden geannuleerd, audio en video opnamen, software en computerprogrammatuur gerelateerde producten waarvan de opdrachtgever de verzegeling al heeft verbroken betreffen zal opdrachtnemer de gehele offerte in rekening brengen.

Lid 4 Indien de werkzaamheden en zaken van derden in opdracht van de opdrachtnemer voor de opdrachtgever van dienzelfde aard zijn zoals vermeld in lid 3 zal opdrachtnemer ook deze volledig in rekening brengen.

Artikel 7: Ontbinding van de overeenkomst

Lid 1 De opdrachtnemer en opdrachtgever behouden het recht om de overeenkomst met betrekking tot de opdracht te ontbinden indien:a. de wederpartij te kort komt in diens nakoming; b. de wederpartij zich dusdanig gedraagt dat er niet verlangd kan worden dat de opdracht afgrond wordt; c. de wederpartij sursèance van betaling of faillissement aanvraagt;

Lid 2 De opdrachtgever is bij ontbinding ten minste vijftig procent van de overeengekomen rekening aan opdrachtnemer en aan de partijen waar opdrachtnemer mee samenwerkt voor deze opdracht verschuldigd, tenzij de gemaakte kosten, waaronder, maar niet alleen, het honorarium voor de ingebrachte uren, meer bedragen dan de vijftig procent van de afgesproken rekening is prevaleren deze kosten.

Lid 3 Alle buitengerechtelijke kosten en rechtelijke kosten ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtnemer zullen voor rekening van opdrachtgever komen.

Lid 4 De opdrachtnemer kan enkel en alleen in verzuim treden ten opzichte van de prestatie waarvan de opdrachtgever kan bewijzen dat opdrachtnemer in verzuim is.

Lid 5 Ten opzichte van alle overige prestaties, delen van prestaties inbegrepen, waarvan de opdrachtgever niet kan bewijzen dat opdrachtnemer in verzuim is behoudt opdrachtgever diens betalingsverplichting. Deze zijn na ontbinding direct opeisbaar.

Lid 6 Indien de opdrachtgever gedeeltelijk of geheel niet heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen en andere verplichtingen ten aanzien van opdrachtnemer vervallen alle gebruiksrechten en licenties tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Artikel 9: De uitvoering van de overeenkomst

Lid 1 De opdracht zal door opdrachtnemer met alle grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgevoerd.

Lid 2 De belangen van opdrachtgever zal bij de uitvoering van opdracht zoveel mogelijk door opdrachtnemer worden behartigt.

Lid 3 De opdrachtgever dient, in belang van een tijdige en correcte oplevering, alle informatie en materialen te leveren die opdrachtnemer daarvoor nodig acht.

Lid 4 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor kopieën van de door hem verstrekte informatie en materialen.

Lid 5 De opdrachtnemer zal al datgene doen wat redelijkerwijs nodig is of wenselijk is, om de opdracht binnen de indicatieve opgegeven leveringstermijn te leveren.

Lid 6 Indien er schriftelijk een leveringstermijn is vastgelegd dient de opdrachtgever bij overschrijding de opdrachtnemer alvorens ingebrekestelling schriftelijk sommeren na te komen.

Lid 7 De opdrachtgever is, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, gehouden test uit te voeren en de benodigde vergunningen aan te vragen en de instructies te controleren naar wettelijk of kwaliteitsnormen.

Lid 8 De productie zal pas van start gaan nadat partijen elkaar de laatste modellen, proeven en/of prototypes hebben getoond en goedgekeurd.

Lid 9 Opdrachtnemer is nooit verantwoordelijk voor alle spullen, zowel materieel als immaterieel, die opdrachtgever opdrachtnemer ter hand heeft gesteld

Artikel 10: Uitbesteding aan derden

Lid 1 De offerte opgemaakt door derden, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, hebben slechts een indicatieve strekking.

Lid 2 Indien de opdrachtnemer voor eigen risico
en rekening de gehele of delen van de opdracht uitbesteedt aan derden gelden de algemene voorwaarden van die derden niet voor de opdrachtgever.

Lid 3 Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever de gehele of delen van de opdracht uitbesteed aan derden gelden de algemene voorwaarden van die derden ook voor de opdrachtgever.

Lid 4 Indien derden en/ of creatieven zich laten betalen via opdrachtnemer (Lieverd Concepts) dan vrijwaren zij opdrachtnemer (Lieverd Concepts) voor alle verantwoordelijkheden die bij deze betaling horen. Derden/ Creatieven worden pas dan betaald wanneer de opdrachtgever alle rekening ten volle heeft betaald aan lieverd Concepts. Lieverd Concepts kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat de Opdrachtnemer niet betaald. Indien opdrachtgever niet of gedeeltelijk niet betaald is derden/ creatieven zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van hun geld voor deze opdracht bij de klant. Dit kan echter pas gebeuren na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer (Lieverd Concepts). Voor alle duidelijkheid benoem ik hier Lieverd concepts maar zoals reeds eerder gemeld wordt met opdrachtnemer Lieverd concepts bedoeld.

Lid 5 Derden/ Creatieven oefenen hun beroep uit in de zelfstandigheid van hun beroep en zijn op zijn minst in het bezit van alle wettelijke benodigde papieren om hun vak zelfstandig te mogen uitvoeren.

Lid 6 Derden/ Creatieven vrijwaren uitdrukkelijk Lieverd Concepts van alle eventuele belastingclaims die gedaan kunnen worden na aanleiding van opdrachten in samenwerking met Lieverd Concepts gedaan te hebben en zijn zelf verantwoordelijk voor alle belastingaangiftes en de afdrachten hiervoor die met deze samenwerking te maken hebben voor nu en in de toekomst

Artikel 11: Bijkomende kosten

Lid 1 Alle bijkomende kosten, gemaakt in belang van de voltooiing van de opdracht gegeven door opdrachtgever, dienen voor rekening van opdrachtgever te komen.

Lid 2 Van lid 1 kan worden afgeweken indien dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Lid 3 Alle bijkomende kosten, die ten gevolge zijn van een niet tijdige of geen aanlevering van de volgens opdrachtnemer benodigde volledige informatie en/of materialen, dienen voor rekening van opdrachtgever te komen.

Lid 4 Alle extra arbeidsuren die opdrachtnemer moet maken ten gevolge van hetgeen in lid 3 vermeldt zullen volgens het gebruikelijke door opdrachtnemer gehanteerde honorarium worden berekend en in rekening worden gebracht.

.

Artikel 12: Prijzen

Lid 1 Alle opgegeven prijzen zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, exclusief verzend-, porto- en transport-kosten en BTW.

Lid 2 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle risico’s en aansprakelijkheden die verbonden zijn aan de verzending.

Lid 3 Indien na opgave van offerte prijswijzigingen voordoen is de opdrachtnemer gerechtigd deze aan opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 14: Betaling

Lid 1 De betaling dient binnen 30 dagen na facturering te zijn voldaan.

Lid 2 De betaling dient te geschieden op een door de opdrachtnemer aangewezen bankrekening.

Lid 3 Indien partijen zijn overeengekomen dat het eindproduct niet als een geheel maar in delen zullen worden geleverd, kan elke gedeeltelijke levering afzonderlijk worden gefactureerd.

Lid 4 Opdrachtnemer heeft het recht om haar werkzaamheden te staken dan wel op te schorten dan wel om een bankgarantie te vragen indien de klant zich niet aan de betalingstermijn van opdrachtnemer houdt.

Lid 5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen alle facturen aan opdrachtnemer binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

Lid 6 Indien gedeeltelijke of helemaal geen betaling heeft plaatsgevonden na 30 dagen na factuurdatum is opdrachtgever in verzuim gebleken en wordt het gehele bedrag direct opeisbaar zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is.

Lid 7 indien een voorschot is afgesproken met opdrachtgever dient het voorschot binnen te zijn op een door opdrachtnemer genoemde bankrekening 1 werkdag voorafgaand aan de eerste dag van productie. Mocht dit niet zo zijn dan heeft opdrachtnemer het recht om de productie op te schorten het ontslaat opdrachtgever niet tot het betalen van schadeloosstelling.

Lid 8 De opdrachtgever doet hierbij afstand van alle rechten op compensatie of uitstel in verband met een betaling

Artikel 15: Verzuim, Proceskosten en Buitengerechtelijke kosten

Lid 1 Indien gedeeltelijke of helemaal geen betaling heeft plaatsgevonden na 30 dagen na factuurdatum is opdrachtgever in verzuim gebleken en wordt het gehele bedrag direct opeisbaar zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is.

Lid 2 Vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim treedt is hij opdrachtnemer de wettelijke rente plus 3% verschuldigd.

Lid 3 Proceskosten, zoals deurwaarderskosten, incassokosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, ten gevolge van het verzuim van de opdrachtgever zullen op opdrachtgever worden verhaald.

Lid 4 De buitengerechtelijke kosten worden vast gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 250,- euro excl. BTW.

Artikel 16: Opschorting, staking en ontbinding

Lid 1 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet nakomt is opdrachtnemer gerechtigd alle bestaande overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zonder rechtelijke tussenkomst per direct te ontbinden. Dit ontslaat echter opdrachtgever niet tot het betalen van alle kosten gemaakt door opdrachtnemer en aan opdrachtnemer gelieerde derden/creatieven .

Lid 2 Vanaf het moment dat opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt dienen alle overeenkomsten tussen partijen één dag eerder als ontbonden te worden beschouwd.

Lid 3 Indien de opdrachtgever die ontbindt, staakt of opschort is opdrachtgever in de ruimste zin des woords aansprakelijk voor de gevolgen in deze.

Lid 5 De opdrachtnemer en aan opdrachtnemer gelieerde derden/creatieven . is gerechtigd bij opschorting, staking of ontbinding om schadevergoeding voor de kosten, interest gederfde winst te vorderen ten gevolge van de wanprestatie van opdrachtgever.

Lid 6 De overeenkomst kan door opdrachtnemer worden ontbonden indien er sprake is van overmacht aan diens zijde in de breedste zin des woord.

Lid 7 Lid 6 is alsmede van toepassing op leveranciers, of derden die in opdracht van opdrachtnemer de opdracht geheel of ten dele hebben uitgevoerd, van opdrachtnemer.

Artikel 17: Beperking van de aansprakelijkheid

Lid 1 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is uitgesloten indien de schade is ontstaan ten gevolge van een fout of tekortkoming te wijten aan de opdrachtgever, de materialen van opdrachtgever of een door opdrachtgever ingeschakelde derden: a. indien de schade te herleiden is naar een misverstand ontstaan door een gedane mededeling, ter hand gestelde handleiding of instructie van opdrachtgever of van een door opdrachtgever ingeschakelde derden; b. indien de schade het gevolg is van een wijziging van de offerte, prijsopgaven of facturen van toeleveranciers of opdrachtnemer;

  1. indien een fout of tekortkoming voorkomen had kunnen worden door een opdrachtgever gegeven controlemogelijkheid en opdrachtgever die mogelijkheid achterwege heeft gelaten.

Lid 2 De aansprakelijkheid inzake indirecte schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer zoals gevolgschade, gederfde winst, beschadigde of verloren gegevens of materialen, bedrijfsstagnatie is door opdrachtnemer uitgesloten.

Lid 3 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot de schade welke direct aan opdrachtnemer kan worden toegerekend. Hieronder wordt enkel verstaan:
a. de redelijke onderzoekskosten naar de omvang en oorzaak van een aan opdrachtnemer toe te rekenen schade; b. de redelijke herstelkosten ten gevolge van een door opdrachtnemer gebrekkig geleverde prestatie; c. de kosten ten gevolge van de schade beperkingsplicht van opdrachtgever;

Lid 4 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in geval van opzet of bewuste roekeloosheid te wijten aan opdrachtnemer, diens personeel inbegrepen, is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van opdrachtnemer uitkeert.

Lid 5 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in geval van opzet of bewuste roekeloosheid te wijten aan een derde, die een zaak vervaardigd of werkzaamheden verricht ten behoeve van de opdracht van opdrachtgever in opdracht van opdrachtnemer, is door opdrachtnemer uitgesloten.

Lid 6 zes maanden nadat een aan opdrachtnemer toerekenbare schade is ontstaan komt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer te vervallen.

Lid 7 Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van het eindproduct. De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden in verband met een dergelijk gebruik.

Lid 8 Opdrachtgever dient zich te voorzien van alle benodigde verzekeringen in deze.

Artikel 18: Reclames

Lid 1 De opdrachtgever dient binnen acht dagen na levering schriftelijk opdrachtnemer in kennis te stellen van zichtbaar gebrek.

Lid 2 De aansprakelijkheid inzake het recht van reclame is uitgesloten op advertenties, drukwerk of andere media tenzij er sprake is opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Dit moet worden aangetoond door opdrachtgever

Lid 3 De opdrachtgever dient binnen acht dagen na constatering schriftelijk opdrachtnemer in kennis te stellen van een onzichtbaar gebrek.

Lid 4 De in lid 3 vermelde constatering wordt gelijk gesteld met het moment waarop de opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen constateren dat er sprake was van een onzichtbaar gebrek.

Lid 5 Indien de afwijking in het geleverde werk ten opzichte van het oorspronkelijke model, ontwerp, proef of tekening, foto van geringe betekenis is kan opdrachtgever niet het werk afwijzen, de overeenkomst ontbinden of schadevergoeding vorderen.

Lid 6 Indien de opdrachtgever een bezwaar heeft ten opzichte van de factuur dient hij dit acht dagen na factuur datum schriftelijk aan de opdrachtnemer te melden. Dit schort nimmer de betalings- verplichting van opdrachtgever op.

Lid 7 Indien een voorgenoemd termijn is verstreken, kan de opdrachtgever zich hier niet in rechte op beroepen, en wijst opdrachtnemer elke vorm van aansprakelijkheid af.

Lid 8 Bij tegenstrijdigheid van de gegevens uit de administraties van opdrachtgever en opdrachtnemer prevaleren de gegevens van opdrachtnemer.

Artikel 19: Gebruik en licentie

Lid 1 De eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het eindproduct waaronder ook, maar niet alleen, de auteursrechten en naburige rechten behoren aan opdrachtnemer.

Lid 2 Gebruik van het eindproduct van de opdrachtnemer is beperkt tot het doel, het grondgebied, de periode , de frequentie en de media die zijn overeengekomen tussen de partijen.

Lid 3 Indien opdrachtgever en opdrachtnemer geen afspraken betreffende gebruiksrechten hebben afgesloten heeft opdrachtgever het gebruiksrecht voor 1 maximaal jaar voor 1 uiting. Bijvoorbeeld, maar niet alleen, Dan wel dag-week of maandbladen, dan wel socia media, dan wel uitzendgerechtigde, etc etc. Elk andere vorm van gebruik vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

Lid 3a Opdrachtgever zal minimaal 100% van de rekening extra betalen per uiting die door opdrachtgever dan wel derden zijn gedaan en die niet in de overeenkomst stonden.

Lid 4 Opdrachtgever mag geen wijzigingen of bewerkingen aan het eindproduct maken zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer dan wel aan opdrachtnemer gelieerde partijen die mede verantwoordelijk zijn voor het eindproduct, noch toestaan dat derden de gelegenheid hebben opzettelijk of onopzettelijk het eindproduct gebruiken, hergebruiken, downloaden bewerken in digitale vorm of anderszins

Lid 4a Indien opdrachtgever 1 van de hierboven genoemde in lid 4 handelingen verricht dan wel Indien opdrachtgever het voorlopige of definitieve ontwerp wijzigt, verminkt, aantast en gebruikt op een andere wijze dan overeengekomen is, is de opdrachtgever opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, of een vergoeding naar redelijkheid en billijkheid in verhouding tot de inbreuk  op het auteursrecht van de opdrachtnemer dan we l de creatieven en of derden waar opdrachtnemer mee samenwerkt voor deze opdracht van opdrachtgever.

Lid 5 Opdrachtgever kan het eindproduct niet uitlenen, leasen of op enige manier aanbieden aan een derde partij zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

Lid 6 Als de toestemming zoals hierboven niet is verleend door opdrachtnemer en aan opdrachtnemer gelieerde derden/creatieven, is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer dan wel aan opdrachtnemer gelieerde derden/creatieven te vrijwaren voor alle schade en tot het betalen van eventuele schade, en/ of reputatie schade.

Lid 7 De bewijslast ten opzichte van de voorgaande leden5 en 6 dat opdrachtgever niet de auteursrechten van opdrachtnemer schendt liggen te allen tijde bij de opdrachtgever

Lid 7 Opdrachtgever zal minimaal 100% van de totaal rekening extra betalen per uiting die door opdrachtgever dan wel derden zijn gedaan en die niet in de overeenkomst stonden.

Lid 8 Pas dan krijgt de opdrachtnemer het recht van gebruik als alle betalingen van opdrachtnemer op de door opdrachtgever aangegeven bankrekening staan. Mocht opdrachtnemer het eindproduct eerder gebruiken dan de hierboven omschreven gebruiksvoorwaarden heeft opdrachtnemer het recht om het gebruiksrecht van het eindproduct terug te nemen en wordt het gehele bedrag van de rekening van opdrachtnemer direct opeisbaar zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is

Lid 9 opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden in verband met intellectuele eigendomsrechten en of andere rechten met betrekking tot alle materialen, ideeen, formats, concepten, die zijn geleverd dan wel goedgekeurd door opdrachtgever

Lid 10 De opdrachtgever dient de naam van Lieverd Concepts te vermelden bij alle uitingen. Deze verplichting geld ook voor relevante derden van de opdrachtgever.

Lid 11 Lieverd Concepts en de aan Lieverd Concepts gelieerde partijen die hebben meegewerkt aan de opdracht voor de opdrachtgever zijn te allen tijde gerechtigd het eindproduct te gebruiken voor hun eigen publiciteit dan wel promotie

Artikel 20: Intellectueel eigendom

Lid 1 Alle uit de opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten komen toe aan opdrachtnemer.

Lid 2 Als intellectuele eigendomsrechten wordt onder andere verstaan alle rechten met betrekking tot het auteursrecht, octrooirecht en het modelrecht.

Lid 3 De werken/zaken waarop lid 1 van toepassing is zijn onder andere, maar niet alleen, software, ontwerpen, ontwerpschetsen, films, audio bestanden, foto’s, illustraties, modellen, opzetjes, materialen, scripts etc

Lid 4 Alleen de opdrachtnemer is bevoegd om de rechten zoals vermeldt in lid 2 in depot of register vast te leggen.

Lid 5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken van derden en opdrachtgever eigen intellectuele eigendomsrechten ten opzichte van de door opdrachtgever verstrekte zaken zoals vermeldt in lid 3.

Lid 6 Onderzoek inzake intellectueel eigendomsrecht op door opdrachtgever verstrekte zaken dient voor rekening van opdrachtgever te komen.

Lid 7 Beide partijen behoeven de werken, ten behoeve van de opdracht, na voltooiing van de opdracht of beëindigen van de overeenkomst niet te bewaren.

Lid 8 Van leden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan enkel en alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 21

Het is de opdrachtgever en de creatief/derde niet toegestaan om zonder goedkeuring en/of  buiten medeweten van Lieverd Concepts, na éénmaal door Lieverd Concepts met elkander in contact te zijn gebracht, die persoon of partij te benaderen en te contracteren. Dit geldt ook voor relaties van deze opdrachtger of creatief/derde Indien zulks toch geschiedt is tweemaal het desbetreffende bedrag aan Lieverd Concepts verschuldigd dat de opdrachtgever had dienen te betalen indien de contracten geheel via Lieverd Concpets waren gesloten.

Artikel 22

Creatief en/of derde verklaart hierbij dat hij/zij bovengenoemde vergoeding zal verwerken in de aangifte inkomstenbelasting en derhalve voor afdracht van de verschuldigde belasting zal zorgdragen.

Artikel 23 Geheimhoudingsplicht

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ter kennis is genomen tijdens, voor en na de overeenkomst.

Artikel 24: Toepasbaar rechtsgebied

Lid 1 Het Nederlandse recht prevaleert bij zowel nationale als internationale geschillen.

Lid 2 De rechter die competent is over de vestigingsplaats van opdrachtnemer is competent om uitspraak te doen over geschillen tussen partijen.

Lid 3 Lid 2 geldt ook voor grensoverschrijdende partijen.